Leader-hankkeissa talkoiltu 55 miljoonan euron edestä

Tiedote 31.5.2022 Suomen Kylät ry

Leader-hankkeissa talkoiltu 55 miljoonan euron edestä

Suomessa tehdään merkittävä määrä vapaaehtoistyötä vuosittain. Erityisesti maaseudulla talkootyön osuus on isossa roolissa paikalliskehittämisessä. Leader-ryhmien maaseutuohjelmasta rahoittamissa hankkeissa on vuosina 2014–2021 tehty talkoita yhteensä reilut 2,6 miljoona tuntia. Työn rahallinen arvo on yli 55 miljoonaa euroa. Henkilötyön lisäksi mukana on konetyötä, joka nostaa rahallista arvoa. Yleisesti vapaaehtoistyön arvoa ei voi mitata rahassa, mutta tässä tapauksessa arvo on saatu kertomalla tuntimäärä 21 eurolla. Leader-ryhmien rahoittamissa hankkeissa yksittäisen talkootunnin arvo on 15 euroa ja konetyötunti vastaa 45 euroa, ja keskimäärin joka viides talkootunti on konetyötä. Talkootyöllä katetaan hankkeiden yksityistä rahoitusosuutta.

Suomessa on yhteensä 54 Leader-ryhmää, jotka rahoittavat maaseutua kehittäviä hankkeita. Maaseudun kehittämisellä tarkoitetaan paikallisten yritysten, yhdistysten ja asukkaiden toiminnan rahoittamista, aktivoimista, neuvomista, verkostoimista ja kouluttamista.

Leader-toimintaan on käytetty maaseudun kehittämisohjelmassa vuosina 2014–2020 noin 300 miljoonaa euroa julkista rahoitusta, josta EU:n rahoitusosuus on 42 prosenttia, valtion 38 prosenttia ja kuntien 20 prosenttia. Leader tuo kunnille merkittävästi elinvoimaa kustannustehokkaasti, sillä paikalliset suunnittelevat ja tekevät itse hankkeita. Leader-ryhmien paikallisista ihmisistä koostuva hallitus päättää, mitä hankkeita rahoitetaan. Hankkeissa tehdyt investoinnit olisivat kuntien toteuttamana merkittävästi arvokkaampia.

– Leader-rahoituksella on selvää vipuvaikutusta aluetalouteen. Kun talkoillaan, voimaantuvat ihmiset ja yhteisöt. Siinä sivussa saadaan kylätalot kuntoon, rakennetaan uusia liikuntapaikkoja ja retkikohteita sekä kunnostetaan maisemia, toteaa Leader-työn kehittämispäällikkö Heli Walls Suomen Kylät ry:stä.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen Pöytyälle nousi vuonna 2018 Leader-rahoituksen, yksityisen rahoituksen, yhteistyökumppaneiden, paikallisten yrittäjien ja talkootyön ansiosta liikuntahalli lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Samanlaisen hallin rakentaminen olisi maksanut noin 800 000 euroa, mutta hankkeen kautta hallin kustannukset olivat noin puolet pienemmät. Lisäksi hankkeet tuovat paikalliskehittämiseen alhaalta ylöspäin ajattelua, kun kuntalainen voi itse vaikuttaa omaan asumisympäristöön. Tämän lisäksi Suomeen on talkootyöllä ja Leader-ryhmien rahoituksella syntynyt kymmeniä lähiliikuntapaikkoja, kuten frisbeegolfratoja ja luontopolkuja.

Ahkera talkoilu tuo mukanaan myös onnellisempia ihmisiä. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että vapaaehtoistoimintaan ja hyväntekeväisyyteen osallistuminen ovat yhteydessä osallistujan onnellisuuteen. Esimerkiksi saksalaisessa tutkimuksessa on huomattu, että viikoittain vapaaehtoistyötä tekevät henkilöt ovat kokonaisuudessaan tyytyväisempiä elämäänsä kuin henkilöt, jotka eivät tee lainkaan vapaaehtoistyötä (Meier & Stutzer 2008)

Parhaillaan maaseutuohjelman rahoituksissa on käynnissä siirtymäkausi, joka päättyy vuoden lopussa. Maaseudun uusi rahoituskausi alkaa vuoden 2023 alussa, jolloin Leader-ryhmät rahoittavat jälleen uusia hankkeita uusilla linjauksilla.

 

 

Lisätiedot ja haastattelut:

Heli Walls Leader-työn kehittämispäällikkö, Suomen Kylät ry

heli.walls@suomenkylat.fi, 045 327 1117

 

Laura Jänis erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö

laura.janis@gov.fi, 02951 62090

Loukonkulman lukko rakensi Varsinais-Suomen Pöytyälle liikuntahallin, jossa tehtiin merkittävä savotta talkoita. Kuva vuodelta 2017. Kuvaaja: Anssi Ketonen

 

Talkoarbete för 55 miljoner euro i Leader-projekt

 

I Finland görs betydande insatser i form av frivilligt arbete varje år. Speciellt på landsbygden är talkoarbetet en viktig del av den lokala utvecklingen. I de Leader-projekt som finansierats ur landsbygdsprogrammet åren 2014–2021 har det utförts mer än 2,6 miljoner timmar talkoarbete. Arbetets ekonomiska värde är över 55 miljoner euro. Förutom fysiskt arbete ingår arbete med olika maskiner, vilket höjer summan.

Generellt kan det frivilliga arbetets värde inte mätas i pengar, men i det här fallet har man fått summan genom att multiplicera antalet timmar med 21 euro. I Leader-finansierade projekt är en enskild talkotimme värd 15 euro och en maskinarbetstimme 45 euro. Var femte talkotimme är maskinellt arbete. Genom talkoarbete täcker man (en del) projektens privata finansiering.

Det finns 54 Leader-grupper i Finland som finansierar olika utvecklingsprojekt på landsbygden. Med landsbygdsutveckling avses finansiering av lokal företagsverksamhet, föreningars eller invånares verksamhet, rådgivning, nätverksbyggande eller utbildning.

Under åren 2014–2020 har det använts cirka 300 miljoner euro ur offentliga medel i landsbygdsutvecklingsprogrammet. Av detta har 42 procent kommit från EU, 38 procent från staten och 20 procent från kommunerna. Leader-grupperna hämtar betydande resurser till kommunerna på ett kostnadseffektivt sätt, då projekten planeras och genomförs lokalt. De lokala Leader-gruppernas styrelsemedlemmar bestämmer vilka projekt som ska finansieras. Investeringarna som gjorts i projekten skulle ha blivit avsevärt dyrare om de gjorts av kommunerna.

  • Leader-finansieringen har en klar hävstångseffekt på regionernas ekonomi. När man jobbar på talko stärker det gemenskapen och människorna, samtidigt som föreningshus sätts i skick, nya aktivitetsplatser byggs och utflyktsmål samt landskap restaureras, konstaterar Heli Walls, utvecklingschef för Leader-arbetet vid Finlands Byar ry.

Ett exempel är aktivitetshallen för barn och unga som byggdes i Pöytyä i Egentliga Finland 2018 med hjälp av Leader-finansiering och privat finansiering från lokala företag och talkoarbete. Att bygga en sådan hall skulle ha kostat 800 000 euro, men tack vare projektet blev kostnaderna bara hälften av detta. De lokala utvecklingsprojekten stöder närdemokratin då de bygger på ett nerifrån upp-tankesätt och visar hur invånarna själva kan påverka sin närmiljö. Dessutom har talkoarbetet och Leadergruppernas finansiering bidragit till att skapa tiotals nya näridrottsplatser, så som frisbeegolfbanor och naturstigar.

Att göra talkoarbete gör också människor lyckligare. Internationell forskning har visat att de som deltar i frivilligt arbete och välgörenhet påverkas. Till exempel tysk undersökning visar att personer som varje vecka deltog i frivilligt arbete som helhet var mer nöjda med sitt liv än personer som inte alls deltog i frivilligt arbete. (Meier&Stutzer 2008)

Detta år är en övergångsperiod i landsbygdsprogrammets finansiering. Den nya finansieringsperioden börjar 2023 då Leader-grupperna igen kan finansiera projekt enligt nya riktlinjer.

 

Tilläggsuppgifter och intervjuer

Heli Walls utvecklingschef för Leader-arbete, Finlands byar rf.

heli.walls@suomenkylat.fi, 045 327 1117

Laura Jänis specialsakkunnig, jord-och skogsbruksministeriet

laura.janis@gov.fi, 02951 62090