Vad är LEADER?

Den bärande tanken i Leader-verksamheten är att man ska dra nytta av de lokala invånarnas sakkunskap, kunnande och verksamhet för ortens utvecklingsarbete. Vi utvecklar områdets livskraft utifrån invånarnas idéer och behov.
Kärnan i Leader-verksamheten är idéen om den egna ortens utveckling i förening med invånarnas styrka. Detta förverkligas genom att finansiera områdets utvecklingsprojekt och ge råd vid förverkligandet. Leader-gruppen aktiverar, sporrar, informerar, utbildar och fungerar som hjälp för de som förverkligar projekten. All rådgivningsservice är gratis.
Hitta din egen grupp

“Leader är verksamhet, rådgivning och finansiering”

Leader-grupperna arbetar utifrån den egna utvecklingsstrategin, vilken görs upp tillsammans med områdets invånare. Strategin styr verksamheten för gruppens styrelse, då den tar beslut i projektfinansiering. Styrelsen väljs enligt trepartsprincipen, varav en tredjedel av medlemmarna representerar den lokala offentliga sektorn, den andra tredjedelen lokala föreningar och företag, samt resterande tredjedel landsbygdens invånare.

Områdets invånare kan engagera sig i gruppens verksamhet genom att delta i evenemang, förverkliga projekt, medverka i projekt eller ansluta sig som medlem i föreningen. Medlemskåren utser styrelsen under föreningens årsmöte, till vilket varje medlem kan nomineras.

Leader-verksamhet i städerna

Leader är en verksamhetsform, vilken grundar sig på tanken att invånarna är den bästa expertisen och utvecklarna för det egna området. Därför kan Leader-verksamheten förverkligas var som helst, både i städerna och på landsbygden. Tillsvidare kommer Leader-verksamhetens huvudfinansiering från EU:s landsbygdsfond och sålunda har huvuddelen av projekten förverkligats på landsbygden.

Flera Leader-grupper har även redan haft verksamhet på stadsområden, som Kotka, Kouvola, Imatra, Borgå, Lojo, Salo, Åbo och Björneborg.

Leader-projekt finns på följande städers områden där Leader-grupper är verksamma:

  • Kouvola (Pohjois-Kymen Kasvu)

  • Kotka (Sepra)

  • Lohja ja Salo (Ykkösakseli)

  • Porvoo (Silmu)

  • Turku (Varsin Hyvä)

  • Pori (Karhuseutu)

  • Imatra (Etelä-Karjalan Kärki-Leader)
Hitta din egen grupp

Leader-verksamhetsformen används även inom fiskerinäringen

Fiskerinäringens lokala aktionsgrupper främjar branschen och fungerar på samma principer som Leader-grupperna. Målet med grupperna är att utveckla det industriella fisket inom sina verksamhetsområden, t.ex. genom att aktivera aktörer, att utveckla infrastrukturen för det industriella fisket, samt att stärka kunnandet och samarbetet. Grupperna ger råd vid ansökan om stöd hos Europeiska havs- och fiskerifonden. Man kan även söka stöd hos fiskeaktionsgrupperna för utvecklingsprojekt.

Fiskeaktionsgruppernas verksamhet som lokala utvecklare är kopplade till landsbygdens utveckling och är verksamma i anslutning till en eller flera Leader-grupper. Fiskeaktionsgrupperna koordineras av havs- och fiskerinätverket, vars webbsidor innehåller uppgifter om fiskeaktionsgrupperna, samt tilläggsuppgifter om deras verksamhet: http://sve.merijakalatalous.fi/

Leader-verksamheten är internationell

Inom EU finns över 2000 Leader-grupper, vilka samarbetar med varandra. Genom den internationella verksamheten får man kunskap och idéer från andra länder, lär känna varandra och utför tillsammans gränsöverskridande arbeten. Inom europeiskt samarbete anses finländarna som goda och efterfrågade partners.


I och med EU-medlemskapet fick Finland tillgång till Leader-metoden år 1996. Under EU:s programperiod 2014–2020 finansieras Leader-arbetet via Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Ungefär 300 miljoner euro har reserverats för Leader genom offentliga medel, från EU, staten och kommunerna. Ytterligare ingår en betydande summa med privata medel, samt talkoarbete.

Hitta din egen grupp