Toimintatapa pähkinänkuoressa:

Leader on toimintaa neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa. Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta

Suomen Leader-ryhmät auttavat paikallisia ihmisten kokoisten ideoiden toteuttamisessa.

Leader-rahoitus

Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Leader-rahoitus


Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–90% kuluista. Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmistä.

Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, yritykset (alle 10 htv), kunnat ja säätiöt. Rahoitettavien hankkeiden tulee osua paikallisen kehittämisohjelman raameihin. Kilpailutilanteen vuoksi tuettavien toimialojen ulkopuolelle jäävät vähittäiskauppa, koneurakointi ja liikennöinti.

EU:n ja valtion ohella kunnat ovat Leaderin tärkeitä rahoittajia. Kuntien Leaderiin panostamat eurot tulevat aina moninkertaisina takaisin. Hyöty on sitä suurempi, mitä innokkaammin kuntalaiset Leader-hankkeita toteuttavat.


Lisätietoa:

Leader-neuvonta

Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi.

Näin se toimii


Kun suunnittelet hanketta, ota aina yhteyttä oman Leader-ryhmäsi toimistoon. Varmistetaan yhdessä ideasi soveltuvuus kehittämisohjelmaan ja käydään läpi tarvittavat lisätiedot. Näin vältyt turhan työn tekemiseltä.

Hankkeiden hakijoina voivat olla alueen yhdistykset, julkisoikeudelliset yhteisöt, säätiöt ja alle kymmenen henkilöä työllistävät yritykset.

Ideasi jalostetaan yhteistyössä hankesuunnitelmaksi. Se on paitsi oma työsuunnitelmasi myös pohja Leader-ryhmän hallituksessa tehtävälle päätökselle ja jatkossa hankesuunnitelma luo raamit toiminnallesi. Siksi ideasi muotoilu suunnitelmaksi kannattaa tehdä huolella.

Hyvällä hankkeella on aina selkeä tarve ja se hyödyttää mahdollisimman monia. Sillä päästään vaikutuksiin, jotka näkyvät vielä pitkään hankkeen jo päätyttyä.

Hankesuunnitelman sisältöedellytyksiä voit kerrata mm. Hanketoimijan käsikirjaa lukemalla. Hankehakijoita avustetaan Leader-ryhmässä hankesuunnitelman tekemisestä loppuraportin laatimiseen saakka.

Hanke voidaan aloittaa, kun hankehakemus on vireillä eli Leader-ryhmä (tai ELY-keskus) on vastaanottanut sen. Leader-ryhmän hallitus arvioi hankkeen tarkoituksenmukaisuuden oman ohjelmansa ja asetettujen valintakriteerien perusteella. Päätös perusteluineen lähetetään paikalliseen ELY-keskukseen, joka voi poiketa Leader-hallituksen päätöksestä vain, jos se ei ole lakien ja asetusten mukainen.Suositeltavaa on odottaa ELY-keskuksen tekemää päätöstä tuen myöntämisestä – muuten toimit omalla riskilläsi.

Hanke- eli tukipäätöksen saat ELY-keskukselta kirjallisena postitse. Älä suoraan arkistoi sitä vaan lue ja ymmärrä, sillä päätös saattaa poiketa hakemuksestasi toimenpiteiden tai kustannusten osalta. Tukipäätösasiakirjat voit käydä läpi Leader-työntekijän kanssa.

Hanketta toteuttaessasi saat tarvittaessa ohjausta mm. maksatushakemuksen tekoon.

Varaudu tarkkaan kirjanpitoon: tiliotteet, kuitit, matkakulut, työsopimukset, työajan seuranta jne. tulee olla kunnossa. Hankkeen päättyessä tehdään loppumaksatus ja loppuraportti.


Lisätietoa:

Leader-toiminta

Leader-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään. Ryhmän toimintaan voi kuka tahansa osallistua.

Leader-toiminta lähtee innostuneesta ideoitsijasta joka kohtaa paikallisen ryhmän


Leader-ryhmä rahoittaa yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Ryhmän henkilöstö neuvoo tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa. Kun kotiseudun elinvoimaisuutta tukevia ideoita viedään yhdessä eteenpäin, tehdään paikallista kehittämistyötä. Näin lisätään alueen viihtyisyyyttä sekä synnytetään uusia työpaikkoja ja yrityksiä.

Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. Tarvittaessa hakijoita ohjataan muihin rahoituslähteisiin, jos hanke ei sovi Leader-ryhmän kehittämisohjelmaan. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

Leader-ryhmien kehittämisohjelmat laaditaan ohjelmakausittain eli 7-vuotisiksi. Kehittämisohjelma on yhteistyössä laadittu alueen asukkaiden tahdonilmaus, joka toimii myös Leader-ryhmän hallituksen työkaluna aluetta kehitettäessä.

Jokaisella Leader-ryhmällä on oma hallitus, joka käsittelee ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antaa niistä lausuntonsa. Hallitus kootaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja loput maaseudun asukkaita. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa. Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on täten paikallisilla ihmisillä. Juuri he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.

Leader-ryhmän toimintaan voi kuka tahansa alueen asukas osallistua toteuttamalla hankkeen, olemalla mukana hankkeessa tai liittymällä yhdistyksen jäseneksi.


Lisätietoa:

Leader on koko Euroopan yhteinen juttu

Leader on vahvasti paikallista ja ruohonjuuritason toimintaa, mutta sillä on laaja kansainvälinen ulottuvuus.


EU:n alueella toimii yli 2000 Leader-ryhmää. Ne nivovat Euroopan maaseutua yhteen ja tekevät tiivistä yhteistyötä. Leader auttaa ruohonjuuritason kansainvälistymistä. Sen kautta haetaan oppia ja ideoita muista maista, tutustutaan ja tehdään yhdessä yli rajojen. Suomalaiset ovat hyviä ja kysyttyjä kumppaneita eurooppalaisissa yhteistyökuvioissa.

Termi Leader on alkujaan lyhenne (LEADER), joka muodostuu ranskankielisistä sanoista "Liason Entre Actions de Developpement l'Economie Rurale". Suomennoksena tämä kuuluu "yhdyssiteet maaseudun talouden kehittämiseen tähtäävien toimien välillä".

Suomi sai Leaderin keinot ja rahoituksen käyttöönsä EU-jäsenyyden myötä vuonna 1996. Menetelmän on ollut helppo rantautua Suomeen vanhan kyläaktiivisuuden perinteen ansiosta. 

EU:n ohjelmakaudella 2014–2020 Leader sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Leaderiin on varattu runsas viisi prosenttia EU:n rahoitusosuudesta eli noin 300 miljoonaa euroa julkisia varoja.


maaseutu.fi »
Lisätietoa: